Reglement Houtlandse aquarium-, terrarium- en vijverbeurs 21/04/2024

Om van de Houtlandse aquarium-, terrarium-, en vijverbeurs terug een succes te maken vragen wij aan iedereen, van bezoekers tot standhouders, zich aan een aantal basisregels te houden die er voor zorgen dat dit evenement voor iedereen een unieke, aangename en vooral gedenkwaardige ervaring gaat worden.

1)    Algemeen

Roken is in de gebouwen ten strengste verboden. Een rookzone zal buiten voorzien worden.
Aan kinderen onder de 16 jaar mogen geen goederen en/of dieren worden verkocht indien zij niet begeleid worden door een volwassen persoon. Bij giftige dieren ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verkochte dieren en/of goederen. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade, verlies, diefstal of letsel ontstaan tijdens, voor of na dit evenement.
Bij overtreding van dit reglement kan de organisatie besluiten u de verdere toegang tot de beurs te ontzeggen, dit zonder restitutie van de eventueel betaalde gelden. U zult bij geconstateerde overtredingen een waarschuwing krijgen de zaken binnen 15 minuten op orde te brengen. Onderwerpen waar dit reglement niet in voorziet, zijn ter beoordeling van de organisatie.
Op deze beurs zijn alle wettelijke eisen van toepassing, waaronder CITES, BUDEP en BID.

2)    Op- en afbouw stands en openingstijden

Op de dag van de beurs, 21 april, is van 08.00 tot uiterlijk 9.30 uur de mogelijkheid om uw stand op te bouwen.
Vanaf 9u30, zullen alle eventuele leverancierstoegangen worden gesloten en is toegang tot de beursvloer uitsluitend mogelijk via de hoofdingang.
De beursvloer zal van 09.30 tot 16.00 uur geopend zijn voor het publiek.
Na 16.00 uur wordt verondersteld dat de exposant zijn stand afbreekt. Onder het afbreken van de stand wordt tevens verstaan dat u de stand achterlaat zoals u hem heeft aangetroffen bij aankomst. Indien er vuil wordt achtergelaten behoudt de organisatie zich het recht voor om de kosten van het opruimen daarvan op de standhouder te verhalen.

3)    Stands

De organisatie zorgt ervoor dat tafels en stoelen aanwezig zijn op een door de organisatie te bepalen plaats op de beursvloer.
Ieder ingeschreven standhouder kan kosteloos over 4 meter beschikken.
Het is niet toegestaan zelf wijzigingen aan te brengen in de plaatsing van uw stand en/of tafel, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.
Elke stand zal de beschikking hebben over één stroomvoorziening indien dit gevraagd werd bij de inschrijving. U dient zelf zorg te dragen voor kabelhaspels en/of verlengsnoeren.
Alle stroomkabels dienen binnen de standruimte te blijven en mogen onder geen beding over de looppaden komen te liggen.
U dient er zorg voor te dragen dat er vanaf uw stand geen obstakels liggen die de vrije doorloop op de looppaden dan wel de wegen naar de nooduitgangen blokkeren. Het is tevens niet toegestaan materialen voor de nooduitgangen te plaatsen.

4)    Promotie

Het is niet toegestaan om anders dan bij de eigen stand of in de cafetaria flyers te verdelen, tenzij mits goedkeuring van het bestuur van Skalaar Torhout vzw.

5)    Dieren (algemeen)

Het transport van de dieren naar de beurs verloopt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden u echter met nadruk aan rekening te houden met het welzijn van de dieren tijdens het transport. Dat betekent dat u zorg draagt voor voldoende ruimte, niet te veel dieren bij elkaar plaatst en dat ze donker vervoerd worden.
U dient er als standhouder rekening mee te houden dat dit een evenement is dat een volle dag duurt. De voedselvoorziening, huisvesting, beluchting, eventuele verwarming en verlichting voor de dieren dient daarop aangepast te zijn.
De huisvesting dient schoon te zijn en, indien nodig voor het dier, dient er te allen tijde voedsel en schoon drinkwater aanwezig te zijn.
Indien de dieren van oorsprong uit vochtige gebieden komen, dient er vochtig substraat in het verblijf aanwezig te zijn en dienen de dieren regelmatig besproeid te worden.
Alle dieren dienen dusdanig gehuisvest te zijn dat er nimmer direct contact tussen het dier en de bezoekers mogelijk is.
Alle aangeboden dieren dienen een goede gezondheid te hebben. Bij twijfel kan de organisatie u hierop aanspreken en bij ernstige gevallen u de toegang tot de beursvloer ontzeggen.
Alle aangeboden dieren dienen legaal in België verhandeld te mogen worden.
Illegaal aangeboden dieren zullen direct in beslag worden genomen en er zal aangifte gedaan worden bij de bevoegde instanties.
Indien noodzakelijk dient u de benodigde papieren (bijv. CITES-documenten) te kunnen tonen.
Alle dieren dienen te worden aangeboden onder vermelding van de correct wetenschappelijke naam en herkomst (wildvang en/of nakweek en land van herkomst). Indien mogelijk dient het geslacht van het dier te zijn aangegeven.
Het verdient in het algemeen de voorkeur de dieren te verkopen met een uitgebreide beschrijving betreffende voeding, leefomgeving, formaat in volwassen staat en speciale behoeften van het dier. Voor leveranciers van giftige dieren en/of voedselspecialisten is dit zelfs verplicht.
Het is ten strengste verboden kunstmatig gekleurde dieren en/of ‘defecte’ nakweken te verkopen.
Het verhandelen van exotische knaagdieren, vogels en alle andere dieren, die niet in de aquarium-, vijver-, paludarium- en terrariumhobby thuishoren, is niet toegestaan.
Voor voedseldieren dient in aanmerking genomen te worden dat deze over voldoende ruimte beschikken (de helft van de ruimte dient vrij beschikbaar te zijn). Tevens dienen voedseldieren niet meer afhankelijk te zijn van hun ouders (geen babymuisjes en/of -ratjes dan wel eendagskuikens).

6)    Vissen

Indien u vissen wilt aanbieden dient u dit op een voor de dieren zo goed mogelijke manier te doen. Indien u daarbij besluit vissen in zakjes aan te bieden, dan bent u verplicht de dieren op zuurstof te zetten. U dient er op toe te zien dat de zakjes geplaatst te worden op een manier dat deze niet kunnen vallen.
Het heeft de voorkeur van de organisatie om de zakjes schuin te plaatsen, liefst op een donkere en verwarmde of geïsoleerde ondergrond. Het is daarnaast verstandig van iedere soort slechts 1 of 2 zakjes op de tafel te plaatsen en de rest van de voorraad in isomoboxen onder of achter de stand te bewaren.
De zakjes dienen te zijn aangepast aan het formaat van de vissen. Vissen groter dan 10 cm dienen in zakken die geschikt zijn voor Koi te worden aangeboden.

7)    Reptielen, hagedissen en amfibieën (niet of slechts zwak giftig)

Bij voorkeur dienen deze dieren individueel verpakt te zijn.
De dieren dienen in afsluitbare bakjes of terraria geplaatst te worden.
Voor hagedissen en amfibieën dient de kortste zijde van het verblijf minimaal 1,5 maal de kop-staartlengte te hebben.
Voor slangen dient de kortste zijde van het verblijf minimaal 1/3de van de lichaamslengte te hebben.
Voor schildpadden dient de kortste zijde van het verblijf minimaal 2 maal de lengte van het schild te hebben.

8)    Giftige dieren

Indien u giftige dieren wenst te verkopen, dan dient u dit bij uw inschrijving te vermelden. In alle andere gevallen is de verkoop van giftige dieren ten strengste verboden.
Legitimatie dient op verzoek getoond te worden.
De verblijven van de dieren dienen met een slot te zijn afgesloten. Indien de dieren verpakt zijn in bakjes, dienen deze bakjes met voldoende plakband te zijn afgesloten.
Verblijven en/of bakken met giftige dieren mogen onder geen enkele voorwaarde op de beursvloer worden geopend. Op alle verblijven en/of bakken dient een aanduiding “GIFTIG” dan wel “VENOMOUS” te staan.
Het stapelen van verblijven en/of bakken is verboden. Alle bakken en/of verblijven dienen minimaal 10cm vanaf de rand van de tafel/stand te staan.
Bij alle dieren moet een uitgebreide beschrijving meegeleverd worden met daarop: de wetenschappelijke naam, de mate van giftigheid, de voedingseisen, de herkomst (nakweek en/of wildvang en land van herkomst), huisvestingseisen en het formaat in volwassen toestand.
Het is kopers ten strengste verboden zich met giftige dieren op de beursvloer of in de cafetaria te begeven. Kopers dienen hun aankoop direct mee naar buiten te nemen.